โจรสลัดของไซปรัสทำให้มันเป็นอนาคตที่ดีกว่า

เดินตามรอยเท้าของผู้อื่นก่อน เพื่อสร้างอนาคต

ระบบการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐไซปรัส

สาธารณรัฐไซปรัส เป็นเมืองที่เป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในแถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีความสวยงามและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของหมู่เกาะในแถบทะเลนั้น เมืองหลวงคือเมืองนิโคเซีย มีพื้นที่ทั้งหมดราว 9,251 ตารางกิโลเมตร แต่มีการแบ่งแยกดินแดนเพื่อปกครองตนเองของชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีไปราว 3,355 ตารางกิโลเมตร นับถือกรีซออโทดอกซ์เป็นส่วนมากถึงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นมุสลิม มาโรไนต์ ศาสนาคริสน์นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายอาร์เมเนียนตามลำดับ ภาษาที่ใช้ก็มีภาษากรีซ ภาษาตุรกี และภาษาอังกฤษ โดยมากประชากรของสาธารณรัฐไซปรัสจะพูดอังกฤษได้ค่อนข้างดีเพราะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรมาก่อน

สาธารณรัฐไซปรัส ปกครองประเทศในรูปแบบของสาธารณรัฐ โดยมีรัฐธรรมนูญฉบับปี 1960 เป็นกฎหมายสูงสุด รัฐสภาเป็นแบบสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียว โดยจะมีการจัดการเลือกตั้งทุก 5 ปี แบ่งออกเป็นสองสภาคือ สภาผู้แทนราษฎรไซปรัสกรีซ และสภาพผู้แทนราษฎรไซปรัสตุรกี ซึ่งจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี 2013 นั้น ได้ประธานาธิบดีคนล่าสุดของสาธารณรัฐไซปรัส คือ นายนิโคส์ อะนาสตาเซียเดส ซึ่งประธานาธิบดีนั้นจะมีอำนาจหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลและถือเป็นประมุขของสาธารณรัฐไซปรัสด้วย อำนาจหน้าที่นั้นครอบคลุมไปถึงการแต่งตั้งหรือถอดถอดคณะรัฐมนตรี โดยอำนาจนั้นต้องร่วมกับรองประธานาธิบดีด้วย ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่ารองประธานาธิบดีต้องเป็นตัวแทนที่มาจากฝั่งของไซปรัสตุรกีแต่ขณะนี้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเพราะ ไซปรัสตุรกีนั้นได้แบ่งแยกดินแดนไปปกครองตนเองแล้ว คือสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ จึงไม่มีการส่งสมาชิกมาร่วมแต่อย่างใด

ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสาธารณรัฐไซปรัสในปัจจุบันนั้นมีจำนวนทั้งหมด 59 คน โดยมาจากระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนจากทางฝั่งไซปรัสกรีกจำนวน 56 คน เป็นตัวแทนจากชนชาติอาร์เมเนียนจำนวน 1 คน ตัวแทนจากศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกจำนวน 1 คน ตัวแทนจากนิกายมาโรไนต์ 1 คน โดยรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นเป็นรัฐผสมผสานระหว่างพรรคเดมอคเครติคปาร์ตี้ หรือ DIKO , พรรคเดมอคเครติคแรลลี่ หรือ DISY และพรรคยูโรเปี้ยนปาร์ตี้ หรือ EVROKO

จากสงครามภายในของสาธารณรัฐไซปรัสที่ยืดเยื้อมายาวนานตั้งแต่ครั้งอดีตจนส่งผลมาถึงปัจจุบัน ทำให้ไซปรัสแบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วน คือ สาธารณรัฐไซปรัส ส่วนนี้จะปกครองและบริหารโดยชาวกรีซ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ ส่วนนี้จะปกครองและบริหารโดยชาวตุรกีและได้รับการสนับสนุนหลักจากประเทศตุรกีเพียงประเทศเดียวเท่านั้น เพราะไม่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศ จึงค่อนข้างมีเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตที่ล้าหลังและช้ากว่าไซปรัสกรีซมาก โดยสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ จัดตั้งการปกครองของตนเอง มีประธานาธิบดีของตนเอง และใช้เพลงชาติตุรกี ส่วนสาธารณรัฐไซปรัสส่วนกลางที่เป็นประเทศใหญ่นั้นประชาชนส่วนมากเป็นชาวกรีซก็ใช้เพลงชาติกรีซ สรุปว่าโดยรวมนั้นไม่มีเพลงชาติเป็นของตนเองเลย เพราะต่างก็ยึดเพลงชาติจากเผ่าพันธุ์หลักของตนกันทั้งสิ้น


Proudly powered by Wordpress